ENFLASYON VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Bu makalede enflasyon ile iktisadi büyüıne arasındaki ilişkiye iktisadi ekollerin yaklaşımı, enflasyon ve iktisadi büyüme kavramlarının tanımları, para politikalarının yegâne temsilcisi olan Merkez Bankalarının fiyat istikrarı sağlayarak düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranı ve ekonoınik büyüme sağlamaya yönelik attığı adımlar ve son olarak bahSedilen tüm bu konular neticesinde ilişkinin yönünün pozitif mi negatif mi olduğu veya hangi şartlarda. koşullarda pozitifveya negatifolaeağına değinilmiştir.

ANAHTAR KELİME : ENFLASYON, GSYH, PHİLLİPS EĞRİSİ 1)İKTİSADİ EKOLLERİN GÖRÜŞLERİ İktisadi ekollerin ve iktisatçılann enflasyon ve iktisadi büyüme arasındaki ilişkiye ortak bir karar veremediği bir duruın söz konusudur. Bu durumun sebeplerine değinmeıniz gerekirse, bu ekollerin farklı döneınlerde etkin olması, bazen yetersiz kalıp yerini bir başka ekole bırakması ve dünyamızın içinde bulunduğu dönemin şartlarının sürekli değişmesinden dolayı kimi zaman pozitifkimi zamanda negatif bir ilişki olduğu gözlemlenıniştir. Klasik, kcynezyen ve monetarist ekol olmak üzere üç ekolün enflasyon ve büyüme arasındaki ilişkiye bakış açısına değineceğiz. Klasik ekol; entlasyonun nedenini para arzındaki değişmelerden kaynaklandığını söylemişlerdir. Para arzındaki artış fiyatlar genel düzeyi, para talebini artırmakta ancak reel ücret ve gelir seviyesini değiştirememektedir. Büyüme ise; yüksek tasarrufların yüksek düzeyde yatırımlara, bu yatırımlarında büyümeye dönüştüğünden bahsetmişlerdir. lrwing Fisher para arzındaki artışın fiyatlar genel düzeyini ctkilcmcsini miktar tcorisiyle açıklamaya çalışınıştır. M.V=P.Q Kısa dönemde V ve P sabit olduğunu, M yani para arzı artırıldığında Q üretim miktarı artırılmış olacak ve büyüme sağlanmış olacaktır. Uzun dönemde ise toplam talebin daima toplam arza eşit olduğu herhangi bir eşitsizlikte tekrardan dengenin sağlanacağı görüşü hâkimdir. Keynezyen ekol; enflasyonu ikiye ayırmış; ilki talep enflasyonu yani toplam talebin toplam arzı aşması durumudur. İkincisi ise işçi sendikalarının baskısı sonucu ücretlerdeki artışların getirdiği maliyet enflasyonudur. Büyümeyi toplam talep ve yatırımların arttırılmasıyla sağlanacağını söylemiştir. Ağırlıklı olarak durgunluğun hâkim olduğu döneınde ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar atmakta` alt gelir gruplarının desteklemesi gerektiği tüketim eğilimleri yüksek olduğundan bunun için para arzı artırılmalı böylece faizler düşecek toplam talep artacak fiyatlar genel düzeyi yükselecek

Categories:   Kafama Göre

Comments